thekeyholder91: (Mattbliss)
[personal profile] thekeyholder91
Sooo, while waiting for my Belldom muse to come back, I thought I'd exercise my translating skills, even though I'm like 100% sure that no one here reads Hungarian. :))

Title: Líra (Hungarian translation)
Author: [livejournal.com profile] millionstar
Translator: [livejournal.com profile] thekeyholder

Pairing: Belldom
Rating: PG
Summary: Stargazing. Based on this mkmeme prompt.
Warnings: Nada.
Disclaimers: I don’t own anything.
Translator's note: Many, many thanks go to [livejournal.com profile] millionstar for letting me translate her gorgeous story Lyra. I'd also like to thank her for suggesting this story to be translated - it was the perfect choice. Now, I haven't asked anyone to beta it, but I trust in my skills. xD I hope I got everything right; Hungarian can be a pain.
Líra

Semmi sem jobb ennél.

Semmi.

Mindenről gondoskodott. Az alattunk lévő takarók nagyok és vastagok, védve minket a hideg földtől. Amikor felvetette, hogy menjünk csillagokat nézni a koncert után, eleinte ellenkeztem – biztosan egy hideg decemberi éjszaka nem a legjobb színhely, hogy ilyesminek átadjuk magunkat – de akkor rámvillantotta azt a mosolyát, azt a ragyogó mosolyát mely miatt a rajongók még egy órája sem térdre borultak, és beadtam a derekam.

Mindig beadom a derekam.

Nem is szeretném, ha másképp lenne.

Tehát itt vagyunk, csak mi ketten, egy széles, kék takaró alatt befészkelődve, amint ő az égre mutat, megnevezve különböző csillagképeket és a mögöttük rejlő mitológiát. El kell, hogy csodálkozzam, hiszen ez egy olyan oldala melynek létezéséről eddig őszintén nem tudtam. Van valami velejáró elégedettség abban a dologban, hogy még ennyi év után is képes meglepni engem. Büszkévé tesz. Úgy érzem, hogy muszáj minden más emberre, mely a Föld felszínén jár, rámutatnom, és kijelentsem, hogy akárhogy is próbálkoznál, sohasem lesz olyan párod, mint amilyen az enyém.

Ettől még hevesebben szeretem, pedig nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges.

- Tudod, tele vagy meglepetésekkel - hozzászólok, pillanatnyilag félbeszakítva Líráról szóló gondolatait. Szünetet tart, és szinte hallom ahogy arcán kibontakozik egy vigyor, annak ellenére, hogy nem láthatom. A takaró alatt megszorítom a kezét, mielőtt a szájamhoz emelném, és egy csókot hullatnék a kézbütykeire.

- Lenyeltél egy csillagászati könyvet mostanában?

- Hát, állandó készenlétre kell ösztönözzelek, nemde? - elneveti magát, és még közelebb férkőzik hozzám, fejét a vállamra téve. - És nem, ez a téma mindig is érdekelt.

- Melyik a legfényesebb csillag? Várj csak, ezt tudom, az Alfa Centauri az, ugy-e? - Koncentrálásomban a homlokomat ráncolom, amint az agyamat próbálom dolgoztatni.

- Helytelen - jön a válasza.

- A francba. - Elpirulok egy kicsit a hibám miatt, amint ő felém fordul, erős karjára támaszkodva. - Akkor melyik a legfényesebb csillag?

Dominic magához ölel, és az ajkamra csókolja a választ.

- Te.

Semmi sem jobb ennél.

Semmi.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

thekeyholder91: (Default)
thekeyholder91

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:15 am
Powered by Dreamwidth Studios